Teknisk analyse av gull

Tekniske analyser av gull

Teknisk analyse av gull

Teknisk analyse bygger på ideen om at alle nyheter og all informasjon er priset inn i kursen, altså at markedet er effesient. Analysemetoden forsøker å fange opp sentimentet eller markedspsykologien ved å studere den historiske kursutviklingen. Analysen kan brukes til alle typer finansielle instrumenter, men her skal vi fokusere på teknisk analyse av gull.

Det mest grunnleggende innenfor teknisk analyse er teknisk støtte og teknisk motstand. Dette er nivåer hvor kjøpere og selgere finner en balanse, noe som støtter opp om kursen slik at den ikke faller videre eller at det dannes en motstand slik at gullprisen ikke stiger videre.

Når du skal lage tekniske analyser av gullprisen er det viktig å ha et program som lar deg tegne inn støtte og motstand, og som har tekniske indikatorer. Det er også en stor fordel om du kan lagre analysene du lager. Om du bruker et chart med vanlig graf eller candlesticks handler mer om smak og behag.

Program for teknisk analyse av gull

Til våre analyser av gull bruker vi programmet TradingView. Dette finnes i en gratisversjon som gir deg realtidskurs og mulighet til å lage avanserte tekniske analyser av alt fra aksjer til råvarer og valuta. Når du registrerer deg som bruker kan du også teste ut de betalte versjonene gratis i 30 dager. På den måten kan du finne ut om det holder med gratisversjonen eller om du bør oppgradere til en betalt versjon. Du kan registrere deg ved å trykke på den grønne knappen nedenfor hvor det står Prøv gratis.

  • Realtidskurser
  • Gull og råvarer
  • Aksjer, indekser, valuta, etc
  • Støtte, motstand, formasjoner, trender
  • Indikatorer
  • Fundamental data
  • Basic - gratis
  • Pro - $14,95 pr mnd
  • Pro+ - $29,95 pr mnd
  • Premium - $59,95 pr mnd

Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

teknisk analyse av gull teknisk støtte og teknisk motstand
Charts fra TradingView.

Teknisk støtte og motstand

Gullprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel. Det betyr at gullprisen vil stige når etterspørselen stiger i forhold til tilbudet. Motsatt vil den falle når tilbudet stiger i forhold til etterspørselen. Det er flere årsaker til at etterspørselen eller tilbudet kan endres. Ofte er det nyheter om renter eller makroøkonomiske forhold som kan gi bevegelser i tilbud og etterspørsel. Men, også prisen i seg selv kan gi økt etterspørsel eller tilbud av gull.

Dersom gullprisen faller vil investorene og traderne vurdere prisen fortløpende, og når den har falt til et nivå hvor aktørene anser prisen for å være lav vil dette føre til økt etterspørsel. Den økte etterspørselen vil da kunne føre til at gullprisen stiger igjen. Prisnivået kursen snudde på er en teknisk støtte.

Når gullprisen stiger vil aktørene på samme måte hele tiden gjøre en vurdering, og dersom disse mener at gullprisen har steget for mye vil kjøperne trekke seg tilbake, samtidig som de som har gull vil selge for å sikre gevinster. Dette kan føre til økt tilbud og fallende pris. Nivået kursen snudde på er en teknisk motstand.

Det kan komme brudd på både teknisk motstand og teknisk støtte. Vanligvis vil et brudd være definert av at vi får 3 heel candlesticks på oversiden av motstanden eller 3 hele candlesticks på undersiden av støtten. Etter at vi har fått et brudd på en motstand vil kursen bevege seg på oversiden av denne, og den tidligere motstanden fungerer da som en støtte. Ved brudd på støtte vil denne bli en teknisk motstand.

trendkanaler stigende trend fallende trend

Tekniske trender

Tekniske trender består av en teknisk støtte som er trendgulv og en teknisk motstand som er trendtak. En teknisk trend forteller oss noe om tendensen eller retningen for prisutviklingen over tid. Innenfor teknisk analyse har vi stigende trender, fallende trender og sidelengs trender. Trendtrading er en vanlig strategi som brukes av investorer og tradere som vil kjøpe gull. Her er tilnærmingen å kjøpe når prisen er nær trendgulvet og selge når prisen er nær trendtaket.

Den klassiske trenden er etablert når trendgulvet har blitt testet 3 ganger, mens trendtaket har blitt testet 2 ganger. En ulempe med denne metoden for å finne trender er at det kan ta lang tid før trenden er etablert. Derfor har det blitt langt vanligere å bruke regresjonstrend. Dette er en matematisk beregning av trenden, noe som kan bety mindre rom for feil som følge av subjektive fortolkninger av prisutviklingen.

I chartet over har vi brukt regresjonstrend for å finne trenden i kursutviklingen. I programmet fra TradingView gjøres dette automatisk. Som du kan se er trendkanalen delt inn i en blå og en rød sone. Linjen mellom disse kalles for gjennomsnittslinjen og fungerer som en teknisk støtte og motstand. Når kursen er på oversiden av gjennomsnittslinjen, altså i den blå sonen regnes den for å være overkjøpt, mens den regnes for å være oversolgt når den er i den røde sonen.

tekniske formasjoner rektangelformasjon triangelformasjon kileformasjon vimpelformasjon

Tekniske formasjoner

Tekniske formasjoner består at et tak og et gul, eller en teknisk motstand og en teknisk støtte. Innenfor teknisk analyse kan vi skille mellom tre ulike grupper tekniske formasjoner. Disse er vendeformasjoner, fortsettende formasjoner og tekniske formasjoner som ikke angir retning.

Vendeformasjoner kan igjen deles inn i toppformasjoner og bunnformasjoner. Disse typene tekniske formasjoner er formasjoner som signaliserer at den pågående trenden er i ferd med å avsluttes og at vi kan forvente oss kursutvikling i motsatt retning enn i den pågående trenden. En bunnformasjon betyr da altså at den fallende trenden sannsynligvis er over og at vi kan vente oss oppgang i gullprisen, mens en toppformasjon signaliserer oss at den stigende trenden er ferdig og at vi kan vente oss kursfall.

Fortsettende formasjoner oppstår når gullprisen er innenfor en trend, og signaliserer at vi kan forvente oss at kursen skal fortsette i samme retning. Når denne typen formasjon oppstår innenfor en stigende trend betyr det altså at vi kan forente oss videre oppgang. Etableres den derimot i en fallende trend kan vi forvente oss videre kursfall.

Formasjonene som ikke angir noen retning kan oppstå i alle typer trender, og siden de ikke angir noen sannsynlig videre retning for prisutviklingen er vi avhengige av å få et brudd på taket eller gulvet i formasjonen. Et brudd på taket eller motstanden vil signalisere at vi kan forvente oss oppgang. Brudd på støtten signaliserer at vi kan forvente oss at prisen vil falle.

Det finnes mange forskjellige tekniske formasjoner og du kan lære mer om disse ved å følge med på våre tekniske analyser av gull eller besøke Aksjeskolen og følge deres kurs i teknisk analyse.

tekniske indikatorer flytende gjennomsnitt og rsi

Tekniske indikatorer

Det finnes mange forskjellige tekniske indikatorer som kan brukes til teknisk analyse av gull, og disse har flere forskjellige bruksområder. Det finnes indikatorer som gir kjøps- og slagssignaler, finner og bekrefter trender, og som kan gi bekreftelse på brudd. I tillegg er det også indikatorer som kan analyse utviklingen i handelsvolumet.

En av de mest brukte indikatorene er flytende gjennomsnitt. Dette er en trendindikator som består av to flytende gjennomsnitt med ulike lengder på perioden de er vektet for. Det er vanlig å bruke et kort flytende gjennomsnitt og et langt flytende gjennomsnitt. Indikatoren gir et kjøpssignal når det korte snittet beveger seg opp på oversiden av det lange snittet. Dette er også en bekreftelse på en stigende trend. Går det korte gjennomsnittet ned gjennom det lange har vi et salgssignal og en bekreftelse på fallende trend.

Relative Strenght Index er en annen vanlig indikator. Denne viser styrken i kursutviklingen sammenlignet med tidligere kursutvikling. Den vanligste måten å bruke denne på er å tolke en verdi over 70 som at kursen er overkjøpt og at vi kan forvente oss en konsolidering eller fall, og en verdi under 30 som at kursen er oversolgt og at vi kan forvente oss en korrigering eller oppgang i kursen. RSI kan også brukes som en trendindikator for å vurdere styrke i tekniske trender.

Teknisk analyse av gull FAQ

Hva er teknisk analyse?

Teknisk analyse er en kvantitativ analysemetode som forsøker å fange opp markedspsykologien. Ved å studere tekniske støtter og motstanden kan du finne trender og formasjoner som kan si noe om fremtidig kursutvikling.

Kan teknisk analyse brukes til å analyse gullprisen?

Ja, teknisk analyse er en analysemetode som kan brukes til å analysere alle finansielle instrumenter. Det betyr at teknisk analyse også kan brukes til å analysere gullprisen.

Hvor kan jeg se teknisk analyse av gull?

På vår side har vi en widget som lager en automatisk teknisk analyse av gullprisen, i tillegg legger vi jevnlig ut våre egne tekniske analyser av gull. Du kan også lære mer om teknisk analyse dersom du lage dine egne gull analyser.